PIT-11

PIT-11 pozycja 35

Wypełniam PIT-11 dla pracownika. Co powinnam wpisać w pozycji 35 PIT-11 (kwota przychodu)?
W pozycji 35 PIT-11 wpisać należy kwoty przychodów ze stosunku pracy pit 11, służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, również kwoty zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy.
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 
Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą wartości surowców i materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z tych tytułów w wyodrębnionej pozycji.
Za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT 11 pozycja 37

Jaki dochód mam wykazać pracownikowi i wpisać w pole 37 PIT 11, jeżeli wiem, że pracownik złożył oświadczenie, że dojeżdża do pracy (podwyższone koszty) tymczasem wiem, że mieszka on w naszej miejscowości (wynajmuje mieszkanie od mojego znajomego)?
Dochód obniży Pan o koszty w kwocie zgodnej z deklaracją (oświadczeniem), złożonym przez pracownika. Nie musi Pan kontrolować poprawności złożonego oświadczenia. Co więcej, mimo że pracownik wynajmuje mieszkanie w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy – może się okazać, że nie jest to jego miejsce zamieszkania (miejscowość, w której przebywa celem stałego pobytu). Jako płatnik powinien go Pan rozliczać zgodnie z oświadczeniem. Pracownik sam odpowiada przed organem podatkowym za zawyżenie kwoty kosztów (zaniżenie dochodu a w konsekwencji także podatku).
Wykazanie dochodu zgodnie z oświadczeniem pracownika zwalnia Pana z odpowiedzialności z tytułu niepobranych zaliczek czy zaniżonej kwoty dochodu pracownika.
PIT 11 pozycja 38

Co to jest dochód zwolniony od podatku? Taki właśnie opis widnieje w pozycji 38 PIT-11. Czy zatem powinienem wpisać tam wszystkie kwoty zwolnione z opodatkowania, jakie wypłacałem pracownikowi w danym roku, np. diety, świadczenia z ZFŚS?
Pozycja 38 PIT-11 służy wykazaniu kwot zwolnionych z opodatkowania, których wypłat dokonuje pracodawca – pracownikowi. Kolumna e części E deklaracji służy wykazywaniu kwot zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie należy w niej wykazywać innych kwot wolnych od podatku lub kwot, w stosunku do których zaniechano poboru podatku na podstawie decyzji wydanej zgodnie z Ordynacją Podatkową. Kwot tych nie wykazuje się również jako przychód z danego źródła. Zatem wskazane przez Pana kwoty nie będą uwzględniane w PIT-11 pracownika. W poz. 38 wpisałby Pan natomiast kwoty uzyskiwane przez pracownika z tytułu pracy za granicą, wypłacane przez Pana jako płatnika, które zgodnie z umowami międzynarodowymi podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania (metoda zwolnienia z progresją).

PIT 11 pozycja 39

Czy w pole 39 PIT 11 wpiszę zaliczkę należną za dany rok czy zaliczkę pobraną w danym roku?
Zgodnie z opisem deklaracji należy wpisywać zaliczkę pobraną w danym roku, a nie sumę zaliczek należnych od podatnika za ten rok. Jest to zgodne z zasadą kasowości – podatnik rozlicza to co faktycznie otrzymał, a nie to, co było mu należne.

PIT-11 pozycja 75

Jaką kwotę składek ZUS za zleceniobiorcę powinnam wpisać w PIT 11 w pozycję 75? Waham się i nie wiem czy chodzi o składki należne czy może składki zapłacone. W tym roku popełniłam błąd i pobrałam od pracownika składki ZUS z kwocie zbyt wysokiej, niż należało (pomyliłam się). Co należy zrobić i jaką wartość składek ZUS wykazać w zeznaniu?
Pozycja 75 służy wykazaniu składek ZUS faktycznie pobranych w roku podatkowym – nie tylko tych należnych, ale również składek należnych za lata wcześniejsze – a pobranych w danym roku z opóźnieniem, a także składek zawyżonych. Pozycję 75 PIT 11 wypełniać należy zatem zgodnie ze stanem faktycznym – tyle, ile Pani pobrała, tyle powinna Pani wykazać w PIT-11.
PIT-11 pozycja 77

Czy w pozycji 77 wpisać powinno się kwotę składki zdrowotnej pobranej od pracownika? Słyszałem, że wpisujemy tylko 7,75% podstawy, czyli faktycznie mniej niż pobrana kwota.
W PIT-11 wpisujemy składki zdrowotne w wartości, która może być odliczana przez podatnika (otrzymującego PIT-11) od podatku – zatem wpisujemy nie tyle składki pobrane, lecz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są odliczane od podatku. Stąd też nie wpisujemy pełnej wartości składki zdrowotnej, pobieranej od pracownika, a jedynie 7,75% podstawy składki. Jeżeli do tej pory robił Pan inaczej (wpisywał Pan 9% podstawy, czyli tyle, ile było pobierane od pracownika), powinien Pan dokonać korekty wystawianych PIT-11.
 www.polska.d9b.eu