Rodzaje PIT-ów

Jakie istnieją rodzaje PIT-ów w rozliczeniach podatków dochodowych.


PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28Jakie istnieją rodzaje PIT-ów?
W rozliczeniach podatków dochodowych w Polsce wykorzystywane są formularze PIT. Istnieje kilka głównych rodzajów PIT-ów, które co roku podatnicy mają obowiązek składać w wyznaczonym terminie do właściwego względem miejsca zamieszkania, Urzędu Skarbowego.

Rodzaje formularzy
Wśród rodzajów PIT-ów wymienia się formularze:
· PIT-36,
· PIT-36L,
· PIT-37,
· PIT-38,
· PIT-39,
· PIT-28.

Dla kogo PIT – 37?
Najbardziej popularnym rodzajem formularza PIT jest PIT – 37 i jest on adresowany do wszystkich tych osób, które są pracownikami zatrudnionymi na zasadzie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Wszystkie osoby, które z takich tytułów uzyskiwały swoje wynagrodzenie w ciągu roku, wypełniają PIT – 37. Oprócz tego, ten sam formularz przeznaczony jest dla emerytów i rencistów, jak i innych, wymienionych rodzajów dochodów na przykład z działalności wykonywanej osobiście i z praw autorskich.
Pozostałe rodzaje PIT-ów i ich przeznaczenie
PI-36 jest przeznaczony dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz dla podatników, którzy do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne.

Jeśli PIT-36 ma końcówkę „L” jest adresowany do przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 19%.

PIT – 39 jest przeznaczony dla wszystkich tych podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, opodatkowanych według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jak i pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Ostatni z formularzy, PIT-28 wypełniają te osoby, które otrzymywały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli rozliczenia podatkowego dokonują małżonkowie, wypełniają oni PIT-36 lub PIT-37. Pozostałe formularze przeznaczone są dla podatników indywidualnych.
Formularze kolejnych PIT-ów dostępne są w Urzędach Skarbowych i na licznych stronach internetowych.

Więcej:

1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

* VAT-7
Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* VAT-UE
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale


2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

* PIT-4
PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się.
Składana do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki

* PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT-4R składają:
- zakłady pracy;
- gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);
- podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
- podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
- komornicy sądowi lub podmioty nie będące następcą prawnym zakładu pracy przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;
- inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-5
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
Składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do:
- podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.),
- urzędu skarbowego.
Składana do 28 (lub 29) lutego za rok poprzedni.

* PIT-16A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-28
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  inne pytania ?
Kara za nieterminowe złożenie, Kara za niewłaściwy PIT, Kara za niezapłacenie podatki
Jak wypełnić oświadczenie o wyborze formy płatności z najmu? Czy przy korekcie pit można odliczyć 1%, Jak odliczyć zasiłek pielęgnacyjny?, Jak odliczyć przedmioty ortopedyczne? Pity PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28